شهریه جهت ثبت نام  نیمسال اول سال تحصیلی 97- 96

شهریه ثابت + شهریه متغیر علی الحساب600 هزار تومان

 ( دانشجویان کاردانی و کارشناسی )

شهریه ثابت +  شهریه متغیر علی الحساب 900هزار تومان

( دانشجویان کارشناسی ارشد )